...

ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

...

ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

...

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

...

รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย (สจล.)
นายกสมาคม ECTI

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (จุฬาลงกรณ์)
ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาสิน (มจพ.)
รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุ่มช่วย (ECTI,สจล.)
อัจฉรา เจริญสุข (มว.)
ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มจธ.)
ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย (มรภ. อุดรธานี)
รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ (มรภ. สกลนคร)
ดร.ชัยยศ คำมี (มรภ. เลย)
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (กทพ.)
ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมาณวัฒน์ (ECTI)
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล (มทร.ศรีวิชัย)
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม (มก.)
ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์ (มว.)
ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ (มศว.)
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ (มทร. พระนคร)
ผศ.ดร.พินิจ กำหอม (มจธ.)
ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย (สจล.)
รศ.ดร. อภินันท์ อุรโสภณ (มมส.)
ดร.เอกราช ดีนาง (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.ดร.กริช สมกันธา (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ (มรภ. อุดรธานี)
ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ (มรภ.อุดรธานี)
ผศ.ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี)
ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ (มรภ.อุดรธานี)
ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง (มรภ.อุดรธานี)
บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ (มรภ.อุดรธานี)
หัถยา คำภาษี (มรภ. อุดรธานี)
ณัฐพงศ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี)
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ (มรภ.สกลนคร)
ผศ.รชต บุณยะยุต (มรภ.สกลนคร)
ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
รณยุทธ นนท์พละ (มรภ.สกลนคร)
ก้องภพ ชาอามาตย์ (มรภ.สกลนคร)
ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ (มรภ.เลย)
ผศ.กิติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ (มรภ.เลย)
ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ (มรภ.เลย)
ผศ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ (มรภ.เลย)
เมืองมล เสนเพ็ง (มรภ.เลย)
ภควดี ศิริหล้า (มรภ.เลย)
ปรกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย (มรภ.เลย)
จิระสักดิ์ เปมะศิริ (กทพ.)
วิภาดา เกษมสุข (กทพ.)
วปิยภัทร พงษ์นิทรัพย์ (กทพ.)
เรือโท เสนาะ พุทธาวงษ์ (กทพ.)
เทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร (กทพ.)
เอกรินทร์ เหลืองวิลัย (กทพ.)
รัชฎา พรหมสาขา ณ สกลนคร (กทพ.)
วันชาติ สุพรมพิทักษ์ (มรภ.เลย)
ดร.สัญญา ควรคิด (มรภ.นครปฐม)
ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม (มรภ.นครปฐม)
ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง (มบ.สระแก้ว)
ดร.นิกร แก้วแพรก (วว.)
ดร. สถาพร พรพรหมลิขิต (มข.)
ผศ.พนม ท้าวดี (มก.สกลนคร)
ธนาฒน์ สุกนวล (มทร.อีสาน-นครราชสีมา)
ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ (มทร.อีสาน-นครราชสีมา)
ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ (มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
ศราวุฑ คงลำพันธ์ (มทร.อีสาน-ขอนแก่น)
กร พวงนาค (มทร.พระนคร)
มัณฑณา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ (มทร.พระนคร)
ผศ.จิรพงษ์ จิตตะโคตร์ (มทร.ธัญบุรี)
ดร.สายชล ชุดเจือจีน (มทร.กรุงเทพ)
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ (มรภ.อุดรธานี)
ผศ.ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี)
ณัฐพงศ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี)
ก้องภพ ชาอามาตย์ (มรภ.สกลนคร)
รณยุทธ นนท์พละ (มรภ.สกลนคร)
ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ (มรภ.เลย)
ผศ.ดร.กริช สมกันธา (มรภ.อุดรธานี)
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ (มรภ.อุดรธานี)
กร พวงนาค (มทร.พระนคร)
มัณฑณา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ (มทร.พระนคร)
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา (มรภ.อุดรธานี)
ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก (มรภ.อุดรธานี)
ไชยวัฒน์ หอมแสง (มรภ.อุดรธานี)
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ (มรภ.อุดรธานี)
ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
วิภา เหลืองบุตรนาค (มรภ.อุดรธานี)
ผศ.ดร.ศราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ (มรภ.สกลนคร)
ผศ.ปองพล แสนสอน (มรภ.อุดรธานี)
ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง (มรภ.อุดรธานี)
ณัฐกิตติ์ แสนทอง (มรภ.อุดรธานี)
ณัฐพงศ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี)
วิบูลย์ พร้อมนิชย์ (สจล.)
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ (มรภ.อุดรธานี)
หัถยา คำภาษี (มรภ.อุดรธานี)
ไพริน แก้วกรวย (ECTI)
ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ (มรภ.อุดรธานี)
ปริญญา รจนา (มรภ.สกลนคร)
ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธ์ (มรภ.เลย)
ไมตรี ธรรมมา (มทร.อีสาน)
ณัฐพงศ์ บุตรธนู (มรภ.อุดรธานี)
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (ม.เชียงใหม่)
รศ.ดร.วีระ บุญจริง (สจล.)
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย (บริษัทไซแนปประเทศไทยจำกัด)
ผศ.ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล (ม.บูรพา)
ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (ม.บูรพา)
ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล (SE-ED)
ดร.สุชาดา ตันติสถิระพงษ์ (มศว.)
ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย (สจล.)