กรรมการดำเนินงาน

...
...
...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีราชบุรุษเพิ่ม การสมศีล ทำหน้าที่แทนครูใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรมณฑล โดยรับนักเรียนชายที่จบประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดต่าง ๆ ในมณฑล
        วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
        ปรัชญา : "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พึงดำเนินบทบาทตามภารกิจต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์สากลและศาสตร์ท้องถิ่นตามภารกิจทุกด้าน ตลอดจนใช้ทรัพยากรให้กลมกลืน สอดคล้องและเอื้ออำนวยซึ่งกันและกัน ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่น ในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่น"
        วิสัยทัศน์ (Vision) : "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
        พันธกิจ (Mission) :
        1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
        2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่า ให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
        3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นและภูมิภาค
        4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        เป้าหมาย (Target):
        1. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
        2. เพิ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
        3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
        4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรในท้องถิ่น
        5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอินโดจีน
        6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
       
...
...
...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ในชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร" (วิกิพีเดีย)
        ปรัชญา : "มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม"
        วิสัยทัศน์ : "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่ระดับสากล"
        ค่านิยมหลัก : “ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for
               Healthy Organization)
               Head หมายถึง ร่วมคิิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
               Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
               Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
               Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข
         อัตลักษณ์: “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”
         เอกลักษณ์: “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”
        
ที่อยู่: 680, Nittayo Road, Tambon That Choeng Chum, Amphoe Mueang Sakon Nakhon,, Sakon Nakhon, 47000 ผู้ก่อตั้ง: กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)
        ก่อตั้ง: 17 กรกฎาคม 2507 โทรศัพท์: 042 970 021
        สี: สีเขียว, สีชมพู
...
...
...
...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 เดิมมีฐานะเป็น "วิทยาลัยครูเลย" เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 (วิกิพีเดีย)
        ที่อยู่: 234 ถนน, Soi Loei-chiang Khan 1, Mueang, Mueang Loei District, Loei 42000 ก่อตั้ง: 29 กันยายน 2516 โทรศัพท์: 042 813 060

กรรมการดำเนินงานร่วม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Expressway Authority of Thailand ชื่อย่อ: กทพ.; EXAT) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง หรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[3][4] ปัจจุบัน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีหน้าที่เพียงจัดทำแผนแม่บทและดำเนินแผนก่อสร้างทางด่วนเส้นทางใหม่ในประเทศไทย ส่วนการบริหารทางด่วนในกำกับนั้น มีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นผู้รับสัมปทาน และแบ่งรายได้ให้แก่กทพ.ตามสัญญาสัมปทาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่หก และได้ย้ายมาทำการ ณ เทคโนธานี 3/4-5 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2549