ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ได้รับปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) ในปี ๒๕๒๐ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) ในปี ๒๕๒๒ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, DEA. (Electronics) ในปี ๒๕๒๔ ที่ Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG), สาธารณรัฐฝรั่งเศส, Diplôme d'ingénieur (D.ING) ในปี ๒๕๒๗ ที่ Institute National Polytechnique de Grenoble (INPG), สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตำแหน่งหน้าที่คัญในอดีต

- ปัจจุบัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘ ผุ้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๗ ผุ้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
- พ.ศ.๒๕๔๕ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

ตำแหน่งงานอื่น

- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.๒๕๕๐ - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- พ.ศ.๒๕๕๙ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ.๒๕๕๔ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ วงเงินงบประมาณเกิน ๑๐๐ ล้านบาท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๓ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พ.ศ.๒๕๕๗ - ๑ ตุลมคม ๒๕๕๘ คณะทำงานปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
- พ.ศ.๒๕๕๒ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบทะเบียนแห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์

รางวัลเกียรติยศ

- พ.ศ.๒๕๕๖ นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.๒๕๓๕ นักวิจัยดีเด่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- พ.ศ.๒๕๓๓ รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ สภาวิจัยแห่งชาติ : เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิท
- พ.ศ.๒๕๓๓ รางวันที่ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ บริษัท โตชิบา ประเทศไทยจำกัด : เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด

นายณรงค์ เขียดเดช

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 13

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 12 มกราคม 2502

ประวัติการศึกษา

-พ.ศ. 2524 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
-พ.ศ. 2555 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
-พ.ศ. 2556 นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง

ประวัติการทำงาน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เศรษฐกร 4 แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กองวิชาการและวางแผน
มีนาคม พ.ศ. 2533 เศรษฐกร 5 แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กองวิชาการและวางแผน
มิถุนายน พ.ศ. 2537 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กองนโนบายและวางแผน สำนักผู้ว่าการ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการกองวิชาการและวางแผน ฝ่ายวางแผนและระบบงาน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ตุลาคม พ.ศ. 2551 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
มกราคม พ.ศ. 2559 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 13

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-พ.ศ. 2557 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อ ตริตาภรณ์ มงกุฎไทย (ต.ม.)
-พ.ศ. 2552 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก (จ.ช.)
-พ.ศ. 2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 ชื่อ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย (จ.ม.)
-พ.ศ. 2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ ช้างเผือก (บ.ช.)