หัวข้อบทความ

หัวข้อบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 8 จักเป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในบริบทต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
 • กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
 • กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
 • กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
 • กลุ่มที่ 6 : การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้านเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
 • กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
 • กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
 • กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
 • กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
 • กลุ่มที่ 11 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • กลุ่มที่ 12 : STEM เทคโนโลยีการศึกษา
 • กลุ่มที่ 13 : หัวข้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Special Session on Emerging Technologies for Digital Smart Society

   - Invited Speaker: Assoc.Prof.Dr.Ekkarat Boonchieng (CMU) Director of Center of Excellence in Community Health Informatics
   - Invited Speaker: Dr.Chanwit Boonchuay CEO of SYNAPES (Thailand) Co., Ltd. (AI Tech)

  Special Session on Data Processing for Biomedical, Energy, and Environmental Applications

   - Invited Speaker: Asst.Prof.Dr.Norrarat Wattanamongkhol (BUU) Director of Innovation Safety for Quality of Life Environment LOGO lab. ECIL (Electrical and Communication for Invention and Innovation)  วิทยากรบรรยายพิเศษ


  ข้อแนะนำในการส่งบทความ

 • 1.รูปแบบการเขียนบทความจะต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ(International Spacial Session) โดยรูปแบบจะแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ และมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
 • 2.บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน proceeding โดยต้องมีการนำเสนอทุกบทความทั้งแบบวาจาหรือแบบโปสเตอร์
 • 3.การนำเสนอต้องนำเสนอด้วยวาจาโดยผู้แต่งบทความ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้
 • 4.การพิจารณาบทความเพื่อจัดกลุ่มการนำเสนอ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จะทำการพิจารณาบทความตามความเหมาะสม ตามกลุ่ม
  ที่ระบุไว้
 • รูปแบบบทความ

  บทความที่นำเสนอจะมี 2 รูปแบบ คือ บทความวิจัย (Oral presentation) และ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) โดยทั้งสองรูปแบบจะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ให้กรรมการพิจารณาก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

 • รูปแบบสำหรับส่งบทความวิจัย (Oral presentation) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 Download
 • รูปแบบสำหรับส่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 Download
 • การส่งบทความ

  การส่งบทความ จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2560 ตามรูปแบบที่กำหนดที่ ส่งบทความที่นี่
          * หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน

  รูปแบบการเสนอบทความ

           แบบบรรยาย (Oral presentation)
         เป็นการนำเสนอในห้องประชุมตาม วัน เวลา ที่กำหนดโดย

 • 1.ขอให้ผู้นำเสนองานตรวจสอบรายชื่อว่ามีลำดับและเวลาในการนำเสนออยู่ในลำดับที่และเวลาใด
 • 2.เมื่อผู้นำเสนอเข้ามายังห้องบรรยายแล้วโปรดแจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในห้องทราบอีกครั้งหนึ่ง
 • 3.ผู้ นำเสนอมีเวลานำเสนองานวิจัยจำนวน 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะจำนวน 5 นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาที โดยระหว่างการนำเสนอจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาการนำเสนอโดยป้ายบอกเวลา จำนวน 2 ครั้ง
 • ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนว่าผู้นำเสนอมีเวลาการนำเสนอเหลืออีก 5 นาที
 • ครั้งที่ 2 แจ้งหมดเวลาในการนำเสนอ
 •          แแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
         เป็นการนำเสนอในสถานที่และเวลาที่กำหนด และผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณงาน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแบบโปสเตอร์ เพื่อร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ งานวิจัย และ พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน (Chiangkhan River Mountain) กำหนดรูปแบบการนำเสนอไว้ ดังนี้ กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 ซม. x 100 ซม. มีตรามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอยู่บนมุมบนด้านซ้ายจำนวน 1 แผ่น

  ประกอบด้วย

  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด

  2. เนื้อหา ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ

  3. บทนำ บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

  4. วิธีการวิจัย

  5. ผลการวิจัยและอภิปราย

  6. สรุปและข้อเสนอแนะ

  7. เอกสารอ้างอิง เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น